Jonkvrouw

xDe Belangenvereniging heeft een projectgroep in het leven geroepen naar aanleiding van de voorgenomen bouw van het wooncomplex de Jonkvrouw.

Het complex wordt gesitueerd aan het Tournooiveld ter hoogte van het station. Met als globale begrenzing de Rederijkerstraat en de Losweg ter hoogte van de Schutsboom.

De projectgroep heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen, waarin direct belanghebbende bewoners en bestuursleden participeren.

Vertegenwoordigers van de projectgroep en de werkgroepen nemen deel aan de klankbordgroep, die door Wooninc. op aandringen van de gemeente in het leven is geroepen.

Het tot dusver bereikte resultaat is, dat ten opzichte van het oorspronkelijke plan:

– het complex minder massaal oogt,

– beter aansluit bij de bestaande bebouwing en de parkstructuur van de Beekweide en

– meer diversiteit in woningen aanbiedt.

Het plan blijft vanzelfsprekend een compromis tussen gevraagde aantallen woningen en economische rentabiliteit enerzijds en behoud van woonveiligheid en natuur- en wijkaanzicht anderzijds.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in november/december 2017 ter inzage gelegen. Er konden zienswijzen worden ingediend. Behalve de Belangenvereniging hebben ook enkele bewoners hiervan gebruik gemaakt.

De overeenkomst welke op d.d. 26 november 2018 tussen de gemeente Geldrop-Mierlo, Laride, Wooninc en de BZ is gesloten als aanvulling op het bestemmingsplan de Jonkvrouw”. Hiermede is de (verdere) gang van de BZ naar de Raad van State voorkomen. Zie Overeenkomst Project de Jonkvrouw