Algemene Ledenvergadering 2005

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
d.d. 27 januari 2005 goed bezocht.

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen. Twee bestuursleden hebben zich niet herkiesbaar gesteld: Ivo Rothuizen en Jan de Vries. Als dank voor hun geleverde inzet kregen ze tijdens de vergadering een aandenken aangeboden. Er heeft zich ook een nieuw bestuurslid aangemeld, die ook gekozen is, te weten Marc Haarler. We heten hem van harte welkom. In het tweede deel van de ALV waren de locale politici uitgenodigd. Enkele raadsleden en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, waren daarbij aanwezig. In hun aanwezigheid werden enkele speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar voor het voetlicht gebracht.  

De aanwezigen leden.

De bestuursleden van de Belangenvereniging Zesgehuchten.