Algemene Ledenvergadering 2007

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
d.d. 25 januari 2007 goed bezocht.

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen. tevens
werd een nieuw bestuurslid aan het bestuur toegevoegd: nl Wim Hoefman.
De ledenvergadering verwierp unaniem de door de
DGG ingezette koers en die van de voorzitter van de golfclub.
De vergadering sprak het volste vertrouwen uit in het bestuur van de BZ.
In het tweede deel van de ALV waren de locale politici uitgenodigd. Enkele raadsleden en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, waren daarbij aanwezig. In hun aanwezigheid werden enkele speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar voor het voetlicht gebracht.