Algemene Ledenvergadering 2015

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
vrijdag 27 maart 2015.

De 27ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op donderdag 27 maart in het Gemeenschapshuis van Zesgehuchten.
De vergadering was goed bezocht.
41 leden waren aanwezig tijdens het huishoudelijke gedeelte, en 67 personen extra bij de presentatie van het herzien plan voor de Jonkvrouw.

De voorzitters van de commissies vertelden tijdens de ALV waar de commissies zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
De penningmeester gaf een toelichting op de financiƫle stukken: inkomsten-uitgaven 2014; balans 2014 en begroting 2015.
De kascontrolecommissie meldde dat de boekhouding in orde is bevonden.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld. De zittende 11 bestuursleden willen blijven en gaan dan ook door het komende jaar.
na de pauze de presentatie van het herzien plan van de Jonkvrouw.
Het publiek was zeer tevreden over het gepresenteerde. Complimenten voor het vele werk dat het bestuur heeft gedaan in het belang van ons allemaal.
Gevraagd werd naar wat de aanwezigen willen dat de BZ doet:
– niemand wil het oude plan handhaven.
– 4 personen willen dat we alles blokkeren en desnoods doorprocederen tot de Raad van State.
– alle overigen vinden het thans voorliggende plan het minst slecht en zijn het ermee eens dat de BZ doorgaat op de ingeslagen weg en probeert er het beste voor de wijk uit te halen.