Algemene Ledenvergadering, overzicht

De Algemene ledenvergadering (ALV) is een jaarlijks terugkerende vergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De leden kunnen conform de statuten op elk moment een Buitengewone Algemene ledenvergadering (BAV) bijeen roepen.
In de ALV worden nieuwe verenigingsvoorstellen aan de leden voorgelegd.
De ledenvergaderingen van de Belangenvereniging kenmerken zich door in het eerste gedeelte van de vergadering verenigingstechnische zaken af te handelen.
Voor het tweede deel van de vergadering kunnen gasten, zoals o.a. politici, politie en andere deskundigen uitgenodigd worden om informeel met de leden van gedachten te wisselen.

Ieder lid van de vereniging kan zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Vóór elke ALV ontvangt ieder lid een uitnodiging.