Algemene Voorwaarden

 

  1. De Belangenvereniging Zesgehuchten (hierna genoemd “de vereniging”) vertegenwoordigt de belangen van haar leden conform de statuten van de vereniging.
  2. Het bestuur van de vereniging is te allen tijde gerechtigd eigen afwegingen te maken, uitspraken te doen en te handelen naar eigen inzicht. De vereniging of haar bestuurders kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen voortvloeiende uit deze uitspraken of handelingen.
  3. Bewoners van Geldrop-Zesgehuchten kunnen zich inschrijven als lid door betaling van de contributie per acceptgiro of internet betalingstransactie. Ook is het mogelijk vrijwillig een extra bijdrage te doneren.
  4. Door betaling van de contributie wordt men lid voor het betreffende kalenderjaar.
  5. Eenieder die zich inschrijft heeft een bedenktijd van twee weken. Restitutie van contributie of vrijwillige bijdrage kan binnen deze termijn verzocht worden via mail aan de vereniging.
  6. Opzegging van lidmaatschap kan te allen tijde. De vereniging is niet verplicht tot restitutie van contributie of eventueel gedoneerde vrijwillige bijdrage over te gaan.
  7. De vereniging zal haar ledenbestand noch in delen noch geheel doorverkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vereniging heeft wel het recht partijen op vertrouwelijke basis inzage te geven in haar ledenbestand indien en slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de statuten van de vereniging.